Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

Trần Thành Trung

Thạc sỹ
Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

Đoàn Thị Cảnh

Thạc sỹ
Nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên.
Chi tiết

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ
Nghiên cứu viên
Chi tiết
Xem tất cả