Sách hàng năm

Cấu trúc lễ hội đương đại

Tác giả: Đoàn Minh Châu
Năm xuất bản: 2011
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

ĐTTS ghi: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Giới thiệu:

        Trên lát cắt đương đại có thể tạm chia lễ hội thành hai dòng chảy: những lễ hội truyền thống và những lễ hội đương đại. Hai bộ phận này có quan hệ mật thiết với nhau.

Nếu như với lễ hội truyền thống, tiến trình sưu tầm nghiên cứu đã đạt được nhiều thành tựu to lớn thì với lễ hội đương đại, tình hình nghiên cứu hầu như chưa có nhiều thành tựu. Lễ hội đương đại là gì? Loại hình văn hóa mới này có thể kế thừa được gì từ lễ hội truyền thống? Nó có đóng được vai trò tương tự như lễ hội truyền thống trong cuộc sống của con người đương đại hay không?... Làm sao để các lễ hội đương đại thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội?

        Cuốn sách Cấu trúc lễ hội đương đại của tác giả Đoàn Minh Châu đặt lễ hội đương đại trong mối quan hệ với lễ hội truyền thống. Những so sánh về cấu trúc giữa lễ hội truyền thống và lễ hội đương đại, làm sáng tỏ sự tương đồng và khác biệt giữa một bên là lễ hội truyền thống và một bên là lễ hội đương đại. Cũng chính từ sự so sánh này mà lễ hội đương đại được nhận thức một cách khoa học và có hệ thống hơn. Đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ từ cấu trúc đến chức năng, những khác biệt của lễ hội đương đại với lễ hội truyền thống.

           Nội dung sách bao gồm thành ba chương:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp luận nghiên cứu lễ hội.

Chương 2. Cấu trúc và chức năng của lễ hội truyền thống

Chương 3. Cấu trúc của lễ hội đương đại.

Trân trọng giới thiệu!