Triển khai thực hiện đề tài Biến đổi văn hoá ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay

Ngày đăng: 19/10/2018 Lượt xem: 2.159
Mặc định Cỡ chữ

Từ 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2018, đoàn cán bộ nghiên cứu thuộc Phân Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Đinh Văn Hạnh, Trưởng phân viện -  chủ nhiệm đề tài dẫn đầu thực hiện khảo sát, điền dã thực hiện đề tài Biến đổi văn hoá ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay tại 3 điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm thành phố Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và huyện Bình Minh.

Được biết, đây là đề tài cấp tỉnh với mục tiêu nghiên cứu, nhận diện đặc điểm văn hoá truyền thống của Vĩnh Long, xác định những biến đổi văn hoá trên địa bàn tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa từ những năm đầu thế kỷ XXI đến nay; dự báo xu hướng vận động biến đổi trong bối cảnh hội nhập để từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá ở tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu những thực trạng, đi sâu vào việc nhận diện, đánh giá quá trình biến đổi đã và đang diễn ra trên nhiều chiều của đời sống văn hóa xã hội của tỉnh (như những khía cạnh của đời sống: ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí; trong các hoạt động tín ngưỡng, tang ma, cưới hỏi; trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, y tế, văn nghệ, thể thao…) đề tài cố gắng làm sáng tỏ những biểu hiện (tiêu cực - tích cực, những động thái mới chưa kịp nhận diện, những giá trị cũ - mới đan xen, nảy sinh thực tế cái cũ chưa mất đi nhưng cái mới thì chưa đủ thời gian để khẳng định, định hình…) diễn ra trên bình diện rộng, với mức độ và phạm vi khác nhau trong đời sống xã hội mà ta có thể thấy được tính quy luật, sự lệch chuẩn, kết quả của một quá trình biến đổi phức tạp đang diễn ra trong đời sống văn hóa xã hội ở Vĩnh Long…

Đề tài hướng đến việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần định hướng chiến lược xây dựng tỉnh xứng tầm là một tỉnh có kinh tế trọng điểm phát triển hài hòa, với những giá trị văn hóa bền vững, nhân văn.

Đề tài dự kiến thực hiện trong 24 tháng và đây cũng là đề tài thứ 3 về biến đổi văn hóa – xã hội mà Phân Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua tại các tỉnh thành Nam Bộ. Kế hoạch trong thời gian tới, Phân viện sẽ tiếp tục thực hiện các đề tài về biến đổi văn hóa xã hội toàn bộ các tỉnh thành ở Nam Bộ, từ đó có những đúc kết có giá trị khoa học nhằm phục vụ cho quá trình phát triển văn hóa xã hội trong tương lai.

Tin: Thành Trung

Bình luận